هزینه پیک در اهواز ، ۶ هزار تومان می باشد

هزینه پست برای شهرستان ۱۵ هزارتومان می باشد.